Ingatlan Keresés
Kategória
Használati módja
Elhelyezkedés
Rendezettség
Találat/oldal
Gyorskeresők
Híreink
"Mit tehetünk, ha téved a földhivatal? " >
2006.10.03
"Senkit nem kímél az ingatlanadó? " >
2006.10.10
"Az ördög a részletekben " >
2006.10.25
 
Etikai Kódex

1.1. Általános szabályok

Az Etikai Szabályzat a MIKSZ tagjaira vonatkozó magatartási normák összessége, amely rögzíti, hogy az ingatlanközvetítés során a jogszabályok által lehetővé tett tevékenységet az érintett személyek hogyan végezhetik és azt, hogy a normáktól eltérő magatartásnak milyen következményei lehetnek.

A szabályzat hatálya a Magyar Köztársaság területére (illetőleg magyarországi ingatlanokkal kapcsolatos megbízások teljesítésére) és a Miskolci Ingatlanközvetítők Szövetsége (továbbiakban: MIKSZ) tagjaira terjed ki, ideértve a tag alkalmazottait is. A MIKSZ érdekvédelmi tevékenysége keretében a nem MIKSZ tagok versenytörvénybe ütköző magatartásának észlelése esetén - az Etikai Bizottság (továbbiakban: EB) előterjesztésében - a szabályzat figyelembevételével lép fel.

A szabályzat megszegése az itt rögzített szankciók alkalmazásán felül jogkövetkezményekkel csak akkor járhat, ha a szabályzatot megszegő fél jogszabályi előírásokat is sértett. A bizottság kezdeményezésére jogkövetkezményekkel járó eljárás megindítására a MIKSZ elnöke jogosult, ez azonban nem zárja ki, hogy a sértett fél önállóan is eljárjon.

A MIKSZ tagjai kötelezik magukat arra, hogy a szabályzatot betartják és tudomásul veszik, hogy a szabályzattól eltérő magatartásuk esetén a bizottság velük szemben a jelen szabájzat szerint jár el.

1.2. Az Miskolci Ingatlanközvetítők Szövetségének tagjaira vonatkozó magatartási szabályok

A MIKSZ tag a szakmáját erkölcsi elvek alapján gyakorolja és tartózkodik minden olyan cselekedettől, amely sérti a saját vagy a szakmája jó hírnevét.

A MIKSZ tag senkitől sem tagadhatja meg az egyenlő szakmai szolgáltatást faji, felekezeti, nemi vagy nemzetiségi származás okán, azaz diszkriminációt nem alkalmaz. Viszont a MIKSZ többi tagjával szemben pozitív diszkriminációt alkalmaz, tehát .azonos feltételek mellett minden esetben a másik MIKSZ tagját részesíti előnyben.

A MIKSZ tag az ügyfelét, illetve az ingatlanforgalmazásban résztvevő más személyeket nem károsíthatja meg.

A MIKSZ tag nem törekedhet tisztességtelen haszonra - a szakmában kialakult és alkalmazott mértéket lényegesen és kellő megalapozottság nélkül meghaladó díjazásra - és üzletvitelét úgy kell folytatnia, hogy kerülje a vitákat más tagokkal és kívülállókkal.

A MIKSZ tag törekedjen a MIKSZ részére kizárólagos megbízások megszerzésére. Ennek hiányában az ügyfelével tisztázza, hogy az adott ügyben kinek adott megbízást. Ajánlatos, hogy az ügyben érdekelt megbízottak együttműködjenek a megbízás teljesítése érdekében.

A MIKSZ tag mindenekelőtt a megbízója érdekeit képviselje, de köteles az ügylet minden résztvevőjével tisztességes módon eljárni úgy, hogy az megfeleljen az általában elvárható magatartásnak és erősítse az ingatlanforgalmazók iránti bizalmat.

A MIKSZ tag legyen tájékozott az ügylettel érintett jogszabályokról és az aktuális piaci viszonyokról.

A MIKSZ tag szakvéleménye világos, közérthető, lényegre törő, következetes és szakmailag megalapozott legyen, amely tartalmazzon egyértelmű és határozott állásfoglalást és utaljon arra, milyen adatok alapján jutott a következtetésre, milyen tényeket vett figyelembe és milyeneket és miért mellőzött. A szakvéleményben fel kell hívni a megbízó figyelmét azokra a tényezőkre, amelyek a felhasználhatóságot bármelyik vonatkozásban korlátozzák.

A MIKSZ tag az ügyfelek részére szakvéleményt csak akkor adhat, ha megfelelő szakképesítése van, vagy ilyen közreműködőt foglalkoztat.

A MIKSZ tag legyen kész álláspontja felülvizsgálatára, amennyiben olyan tények merülnek fel, amelyeket a szakvéleménye kialakításánál nem, vagy nem kellő súllyal vett figyelembe.

A MIKSZ tag kerülje a túlzásokat, a megtévesztésre alkalmas kijelentéseket, legyen mindig tárgyszerű és gondosan ügyeljen a részletekre a megbízás tárgyát képező ingatlanra vonatkozó információk gyűjtése során.

A MIKSZ tag az ügyre vonatkozó tényeket az ügyfele elől nem titkolhatja el, és a tag nem adhat hamis tájékoztatást a potenciális vevő meglétéről vagy helyzetéről.

A MIKSZ tag a megbízás elvállalását nem teheti függővé más megbízásoktól, és a megbízás elnyerése céljából nem adhat szándékosan téves tájékoztatást a tulajdonosnak az ingatlan lehetséges értékesítési áráról vagy az elérhető bérleti bevételről.

A MIKSZ tag amennyiben a megbízást elvállalta, minden ügyfele részére a tőle elvárható legmagasabb színvonalon köteles eljárni és nem tehet a szolgáltatás szakszerűségében és színvonalában különbséget.

A MIKSZ tag nem vállalhat el olyan megbízást, amelyben maga vagy alkalmazottja révén közvetlenül is érdekelt, kivéve, ha arról a megbízót előzetesen tájékoztatta és az ennek ismeretében a megbízást fenntartotta és ezt írásban is megerősítette.

A MIKSZ tag egynél több ügyféltől is elfogadhat ellenszolgáltatást alkuszi pozícióban. Erre a körülményre viszont fel kell hívja megbízói figyelmét, a félreértések elkerülése végett.

A MIKSZ tag egyetlen ingatlant sem kínálhat fel eladásra vagy bérletre a tulajdonos előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül. A megbízási szerződésben egyértelműen szerepelnie kell a jutalék kondícióinak és a megbízás időtartamának.

A MIKSZ tag a későbbi viták elkerülése érdekében törekedjen az ügy érdemi részét érintő dokumentálásra. Ettől csak a megbízó írásbeli kérésére tekinthet el. Az ügy érdemi részét érintő iratokból a megbízást adó ügyfélnek kérésére másolati példányt kell adni.

A MIKSZ tagnak a legnagyobb gondosságot és maximális biztonságot kell nyújtania a rábízott ingatlanok és az azokban elhelyezett javakat illetően.

A MIKSZ tagnak az ügyfelek pénzét elkülönített ügyféli számlára kell befizetnie, azonnal könyvelnie kell a birtokába jutott pénzt, és ajánlatos azt megfelelő biztosítással fedezni.

1.3. A tagok egymás közötti magatartása

A tag köteles tiszteletben tartani a gazdasági, vállalkozási verseny szabadságát és tisztaságát.

A MIKSZ tag ingatlanközvetítő társával jó kollégaként viselkedik, és biztosítania kell, hogy kapcsolataikat mindig a tisztességes verseny, udvariasság és tisztelet vezérelje. A MIKSZ tagnak tartózkodnia kell attól, hogy kedvezőtlenül nyilatkozzék kollégájáról az ügyfél előtt. A MIKSZ tag valótlan tény állításával, illetőleg valós tény hamis színben történő feltüntetésével és egyéb magatartással más tag jó hírnevét, megítélését nem veszélyeztetheti.

A MIKSZ tagnak bizalmasan kell kezelnie a feladata végrehajtása során tudomására jutott információkat. Üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni, felhasználni, azt jogtalanul mással közölni, vagy nyilvánosságra hozni nem lehet.

A MIKSZ tag a hirdetéseinek a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazaknak, tisztességeseknek, pontosaknak és becsületeseknek kell lenniük. A tag hirdetése, reklámja nem csorbíthatja más tag megszerzett, kizárólagos jogait. A hirdetések olyanok legyenek, hogy abból a hirdető személye mindenki mástól megkülönböztethető legyen, és ne tartalmazzanak túlzó, megtévesztésre alkalmas elemeket.

A MIKSZ tag nem folytathat olyan gyakorlatot, nem tehet olyan ajánlatot, amely egy másik MIKSZ tag kapcsolatrendszerét tisztességtelen módon aláássa, vagy ilyen kapcsolatok kialakítását akadályozza, továbbá a tagok nem kérhetnek üzleti megbízást vagy nem folytathatnak tárgyalást ingatlanközvetítő társuk ügyfelével annak írásos, illetve bizonyítható szóbeli engedélye nélkül.

A MIKSZ az ingatlanközvetítői megbízások magas színvonalú teljesítése érdekében tagjainak ajánlja az általa időszakonként közzétett megbízási díjszabás figyelembevételét.

Ha az ügylet véghezvitelében egynél több közvetítő vesz részt, a jutalékot az előzetes megállapodás szerint kell megosztani, előzetes megállapodás hiányában a jutalékot egyenlő arányban kell meghatározni.

Nem megengedett, ha a MIKSZ tag úgy tesz szert előnyre, hogy a közteherviselés (különösen az adók, járulékok, illetékek, tagdíjak) reá vonatkozó részét nem teljesíti, továbbá kifizetései és azok nyilvántartása során nem tartja be a pénzforgalomra vonatkozó előírásokat, számla nélküli ügyletet bonyolít .

1.4. Szankciók

A MIKSZ tagok tudomásul veszik, hogy az szabályzat megszegése esetén velük szemben az alábbi szankciók alkalmazhatók:

-Figyelmeztetés és a tagok tájékoztatása.

Szigorú, egyben utolsó figyelmeztetés a tagok tájékoztatása és annak nyilvánosságra hozatala.

Kizárás és annak nyilvánosságra hozatala.

Az EB a tagokat az b). és c). pont szerinti szankció, illetve az erre vonatkozó javaslata előzményeiről teljes részletességgel tájékoztatja, a nagyobb nyilvánosságot azonban csak a végleges döntés tényéről informálhatja, indoklási kötelezettség nélkül.

Az a). és b). pontban rögzített szankciókat az EB, az c). pontban megjelölt szankciót az EB javaslatára a közgyűlés alkalmazhatja. A közgyűlés időpontjáig az EB a tagot felfüggesztheti. A b). és az c). pont szerinti szankció alkalmazása esetén a nyilvánosságra hozatal módjáról is rendelkeznie kell.

Az EB döntése ellen a klub tag 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, a közgyűlés döntése végleges.

Az EB- etikai szabályzatra tartozó kérdésekben - az elnökséggel azonos színtű mellérendelt szervezet, a felügyeletét a közgyűlés látja el. A másodfokú fórum a közgyűlés, kivéve az c) pont szerinti szankciót, amelyről a közgyűlés a felfüggesztés kivételével - minősített többségű (a megjelentek legalább háromnegyedének szavazatával hozott) határozattal végleges döntést hoz.

A MIKSZ tagok a végleges döntést magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

1.5. Etikai bizottság

A szabályzat betartásának figyelemmel kísérése elsősorban a bizottság feladata.

Az etikai bizottság 3-10 tagú testület, melynek mindenkori elnökét a MIKSZ elnökhelyettese és tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja meg tagjai küzül.

A bizottság egyszerű szavazattöbbséggel dönt és hoz határozatot etikai kérdésekben. A felmerült etikai kérdésekről és a meghívott tagok személyéről a bizottság tagjait előzetesen írásban tájékoztatni kell.

A felmerült etikai kérdésekről a bizottság tagjait a bejelentést követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell. Etikai kérdésekben érkezett bejelentéseket, panaszokat, megkereséseket a tagok írásos tájékoztatását követő 15 napon belül el kell bírálni. Amennyiben a bizottság kijelölt tagjai az ügy bonyolultsága, a bizonyítékok feltárása miatt azt szükségesnek tartják, a határidőt további 15 nappal meghosszabbíthatják. Az írásos tájékoztatásról a mindenkori Titkárnak kell gondoskodnia.

A bizottság felhívja az érintett MIKSZ tagot, hogy a beérkezett panaszra, bejelentésre, megkeresésre 8 napon belül írásban válaszoljon és a bizottság ülésére képviselője útján jelenjen meg. Az érintett tag távolmaradása a döntéshozatalnak nem akadálya.

A bizottság a SZABÁLYZAT figyelembevételével dönt (hoz szankciót, vagy megállapítja, hogy etikátlan magatartás nem történt).

Amennyiben a bizottság nyilvánvalóan rosszhiszemű bejelentést, panaszt kap, a bejelentő panaszos ellen eljárást kezdeményezhet. Ha a bejelentő, a panaszos MIKSZ tag, az EB ellene jár el.

Az EB a tagok véleményeltérése esetén - amennyiben a tagok a döntést előzetesen elfogadják a jó szakmai légkör és a szabályzat normáinak biztosítása érdekében felkérhetik az EB-t a véleményeltérés lezárására.

Jelen Etikai szabályzat 1. sz. Függeléke Dr. Pesta János: Ingatlanközvetítési megbízás c. könyve. Az itt nem részletezettek vonatkozásában az abban leírtak az irányadók.

 

3. Hatálybalépés

A jelen Működési Szabályzat rendelkezéseit annak közgyűlési elfogadása határnapjától kezdődően kell alkalmazni.

 

A szabályzatban foglaltak a Miskolci Ingatlanközvetítők Szövetsége (továbbiakban: MIKSZ) tagjaira nézve nem kötelező érvényűek, az orientálás célját szolgálják

Más ingatlanközvetítőkkel történő együttműködés során a MIKSZ tagja arra kell törekedjen, hogy az együttműködés írásban rögzített szerződés alapján történjen és az a jelen szabályzatot ismerje el mértékadónak. Ezt az a körülményt az indokolja, hogy Magyarországon ebben a tárgyban készült működési szabályzatok és Etikai Kódex-ek valamint szakirodalom (Az Ingatlanbörze Működési és Etikai Szabályzata; Magyar Ingatlanszövetség Etikai Szabályzata; Dr. Pesta János: Ingatlanközvetítési megbízás c. könyve) alapján készült, miáltal ez tekinthető az ingatlanközvetítési tevékenységre nézve legteljesebb körű szabályozásnak, ezáltal mértékadónak.

Az ügyfelekkel kötendő megbízási szerződések során a jelen szabályzat szolgál iránymutatásként a Ptk. vonatkozó fejezetein túlmutatóan, melyet a megbízási szerződés mellékleteként is lehet kezelni, azáltal is közkinccsé tenni, a MIKSZ tagsága tevékenységének áttekinthetősége, kiszámíthatósága, megbízhatósága, ezáltal társadalmi elismertsége érdekében.